Nieten Internationale Spedition, s.r.o.

The expert for customs service

 NIETEN

CBAM


Carbon Border Adjustment Mechanism "CBAM" je nový mechanismus uhlíkového vyrovnávání na hranicích, který je účinný od 01.10.2023. Zavádí nové povinnosti pro dovozce určitých výrobků při jejich dovozu z třetích zemí do EU.
Stanoven v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/956 ze dne 10. května 2023, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (vstoupil v platnost 17.05.2023).
CBAM se vztahuje na dovoz zboží pocházejícího ze zemí ležících mimo EU, při jehož výrobě vznikají ve velké míře skleníkové plyny. Uhlíkovému vyrovnání podléhá následující zboží:
  • cement,
  • elektřina,
  • hnojiva,
  • železo a ocel,
  • hliník,
  • vodík,
  • výrobky z výše uvedeného zboží.
Uhlíkové vyrovnání se nevztahuje na:
  • zboží nepatrné hodnoty (nepřevyšující 150 EUR),
  • zboží přepravované nebo použité v souvislosti s vojenskou činností,
  • dovoz z některých třetích zemí, tedy z Islandu, Lichtenštejnska, Norska,  Švýcarska a rovněž z některých území: Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta a Melilla.
Cílem zavedení uhlíkového vyrovnání je snížení emisí skleníkových plynů, konkrétně oxidu uhličitého, oxidu dusného a zcela fluorovaných uhlovodíků. Dovážet zmíněné zboží budou moci pouze držitelé tzv. certifikátů CBAM (také označování jako deklaranti CBAM), které budou prodávat členské státy EU.
Zavedení uhlíkového vyrovnání je rozděleno do dvou fází. V přechodném období (od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025) platí pouze oznamovací povinnost ( čl. 35 nařízení CBAM). Od 1. 1. 2026 dojde k plnému fungování mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

Oznamovací povinnost spočívá v tom, že každý dovozce nebo nepřímý celní zástupce nejpozději jeden měsíc po skončení každého čtvrtletí, během kterého dovezl zboží, podá Evropské komisi čtvrtletní zprávu prostřednictvím přechodného rejstříku CBAM. První zpráva musí být podána nejpozději do 31. 1. 2024. Informace, které tato zpráva obsahuje, jsou uvedeny v příloze I Prováděcího Nařízení CBAM.

Upozornění pro klienty: Naše společnost, jako celní zástupce, bude zpracovávat a podávat tyto zprávy CBAM pouze na základě zvláštní objednávky a po vzájemném odsouhlasení. V případě, že budete chtít využít zástupu při podávání zpráv, obraťte se na nás na emailu: CBAM@nieten.cz.